Zakład Usług Rzeczoznawców przy Oddziale Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Puławach
24-110 Puławy, Al. Tysiąclecia P.P. 13

oferuje:

 • Usługi w zakresie rzeczoznawstwa w różnych dziedzinach,
 • Projekty techniczne i konstrukcyjne wszystkich branż,
 • Opracowywanie założeń technicznych,
 • Opracowywanie instrukcji obsługi instalacji i instrukcji BHP,
 • Nadzory budowlane,
 • Pomiary stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia,
 • Doradztwo nawozowe, w tym w odniesieniu do upraw ogrodniczych i szklarniowych,
 • Tłumaczenie tekstów technicznych z języków obcych,
 • Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń w zakresie nabywania uprawnień kwalifikacyjnych dla elektryków i energetyków,
 • Przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych dla pracowników dozoru i eksploatacji zatrudnionych przy obsłudze, montażu itp. urządzeń energetycznych, - przez Komisje powołane decyzją Prezesa URE, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828),
 • Potwierdzenie szkoleń BHP w zakresie obsługi i nadzoru nad urządzeniami elektroenergetycznymi,
 • Sprawowanie nadzoru inspektorskiego robót elektrycznych,
 • Przeprowadzenie odbiorów technicznych i rozruchu instalacji i urządzeń elektrycznych,
 • Opracowywanie ekspertyz i ocen w zakresie elektroenergetyki,
 • Wykonywanie projektów branży elektrycznej,
 • Przeprowadzanie badań i analiza zakłóceń i awarii w sieciach elektrycznych
 • Ocena rozwiązań technicznych w zakresie ochrony przeciwporażeniowej,
 • Analiza kosztów i budowa taryf w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji oraz obrotu mediami energetycznymi tj. gazem ziemnym i energią elektryczną,
 • Weryfikacja kosztorysów na roboty elektryczne,
 • Doradztwo w zakresie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej na potrzeby produkcyjne, oświetlenia dróg, miejsc publicznych,
 • Kompleksowe wykonawstwo instalacji elektrycznych i odgromowych,
 • Badania i sprawdzanie zabezpieczeń elektrycznych wszystkich typów,
 • Wykonywanie ekspertyz powypadkowych i przeciwpożarowych,
 • Badania okresowe ochrony przeciwporażeniowej przy urządzeniach elektroenergetycznych powyżej 1 KV,
 • Opracowania i ekspertyzy w zakresie gospodarki wodno- ściekowej,
 • Badania psychologiczne i psychotechniczne przydatności zawodowej i stanowiskowej,
 • Opinie projektów wynalazczych,
 • Opracowywanie raportów oddziaływania realizowanych przedsięwzięć na środowisko naturalne
 • Wiele innych usług, o których szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z Zakładem (numer telefonu (081) 565-29-69).

Oferowane przez nas usługi wykonujemy solidnie i terminowo, stosując konkurencyjne ceny.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług


Telefon: (081) 565-29-69

Członkowie Wspierający