Pierwsze Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego zrzeszające 27 członków zostało założone w 1962 roku w Zakładach Azotowych "Puławy". W cztery lata później na bazie już 7 kół zrzeszających kilkuset członków powstał w Zakładach Azotowych "Puławy" Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Historia oddziału jest ściśle związana z Zakładami Azotowymi "Puławy".
Celem naszego Oddziału SITPChem jest integracja środowiska technicznego pracującego w Zakładach Azotowych "Puławy" SA, Instytucie Nawozów Sztucznych i w Biurze Projektów Zakładów Azotowych "Puławy" (od 1987 r. Przedsiębiorstwo Projektowania Modernizacji i Rozwoju PROZAP Sp. z o.o.) oraz innych spółkach powstałych na bazie jednostek organizacyjnych Zakładów Azotowych "Puławy" SA. Integracja ma kreować postęp techniczny, podnosić kwalifikacje załogi, utrzymywać współczesny poziom w przemyśle chemicznym. Równolegle do tego zabiegamy o podniesienie rangi zawodowej i znaczenia kadry technicznej. W pracach naszego Oddziału ważny jest także motyw etyki zawodowej w szeroko pojętym zakresie.
Zaistniałe nowe technologie w tym szeroko rozumiana informatyzacja oraz uwarunkowania ekonomiczne w kraju i na Świecie, stawiają nowe wymagania i stwarzają szersze możliwości przed kadrą techniczną. Pragniemy śledzić owe zmiany i na łamach tej strony na bieżąco o nich informować...

Wszystkich zainteresowanych historią naszego Oddziału zapraszamy do zapoznania się z opracowaniami naszych długoletnich i zasłużonych członków Kolegów Stanisława Piwko, Cecylii Hankus i Andrzeja Skalskiego wydanymi z okazji 40-lecia naszego Oddziału, który przypadał w roku 2006.


Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego" i używa skrótu SITPChem.

§ 2

SITPChem jest stowarzyszeniem naukowo-technicznym zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 3

Terenem działania SITPChem jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą władz jest m.st.Warszawa.

§ 4

SITPChem ma prawo używania sztandaru, odznak organizacyjnych i pieczęci według wzorów, zatwierdzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

1. SITPChem ma prawo powoływania oddziałów, na zasadach określonych w dalszych postanowieniach statutu.
2. Oddziały mogą uzyskać osobowość prawną.

§ 6

1. SITPChem podlega nadzorowi właściwego terenowego organu administracji państwowej.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do oddziałów SITPChem.

§ 7

SITPChem może być członkiem związku stowarzyszeń naukowo-technicznych, zachowując całkowitą niezależność i samorządność.

§ 8

SITPChem może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych.

Członkowie Wspierający